当前位置: 高职单招 > 模拟试题 > 正文

高职单招考试语文数学模拟试卷及答案

2019-09-11 13:59:45文/董玉莹

语文模拟试题

一.语文基础知识测试题

1.下列加点字注音正确的一项是 ( )

A.逡巡qūn 翘首远望qiáo 通衢大道qú

B.奢靡mí 果实累累lěi 臧否人物zāng fǒu

C.翩跹piān xiān 大腹便便biàn 靡靡之音mí

D.愀然qiū 萎靡不振mǐ 数见不鲜shù xiān

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A. 狡黠 清淅 棉里藏针

B.暇想 证卷 按部就班

C.颓唐 编缉 不屑置辨

D.粗犷 渲染 别出心裁

3.依次填入下列横线处的词语,最恰当的是( )

当你还是一棵幼苗的时候,别人不容易在远处看到你。_______他们从你身边走过____站在你身边,也可能视而不见,__________你还不引人注目。而______你长成一株大树,哪怕在很远的地方,别人也会看到你,并且欣赏你。

A.虽然 甚至 因为 如果 B.虽然 或者 由于 只有

C.即使 或者 由于 只有 D.即使 甚至 因为 如果

4. 下列各句中成语使用恰当的一句是( )

A.外面风传咱们厂的厂长要辞职,有人说这是谣言,但我想,空穴来风,恐怕总是会有点儿事实的影子吧。

B.他经常蹲在窗下听私塾先生讲课,父亲无意间发现了,便凑了学费,让他登堂入室,成了那里最年幼的学生。

C.想起那时节,金风阵阵,菊香遍野,阳澄湖的螃蟹,不仅个儿大,而且只只脑满肠肥,吃起来,味道真是好极了。

D.张老师的家离学校较远,足足有七八华里,但他每天上下班却都是安步当车,健步如飞,也倒练就了一身好筋骨。

5.填到横线上与上文衔接较好的一项是( )

等待已久的乳白色的雾霭轻悠悠地升起来,浓淡疏密的林子渐次迷离朦胧,________。

A、仿佛一幅飘飘渺渺的自然画卷

B、好像谁用彩笔在天幕上涂了一层浓浓的油彩

C、宛如飘乎透明的一袭白纱

D、宛若一幅淡泊的水墨画

二.现代文阅读

阅读《我很重要》选段,回答以下问题。

当我说出“我很重要”这句话的时候,颈项后面掠过一丝战栗。我知道这是把自己的额头裸露在弓箭之下了,心灵极容易被别人的批判洞伤。许多年来,没 有人敢在光天化日之下表示自己“很重要”。我们从小受到的 教育都是——“我不重要”。

作为一名普通士兵,与辉煌的胜利相比,我不重要;

作为一个单薄的个体,与浑厚的集体相比,我不重要;

作为一个奉献型的女性,与整个家族相比,我不重要;

作为随处可见的一分子,与宝贵的物质相比,我不重要。

我们——简明扼要地说,就是每一个单独的“我”——到底重要还是不重要?

6.作者开始说“ 我 很 重 要 ” ,后 面 又 说“ 我不重要” ,二者是否矛盾?为什 么?

7.选段中划线句子的修辞手法是( )

A 、比喻 B、夸张 C、拟人 D、借代

8.划线句子中“弓箭”指的是 “洞伤”指的是

9.结合文本,联系实际生活 ,请谈一谈每一个单独的“我”——到底重要还是不重要?不少于50字。

三.古诗文阅读

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣亦圣,愚亦愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,刚群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。

10.下列句子中加点的字的读音,完全正确的一项是( )

①授之书而习其句读者

②句读之不知,惑之术解,或师焉,或不焉

③位卑则足羞,官盛则近谀

A.①dú ②bù ③yú B.①dòu ②fǒu ③yú

C.①dòu ②bù ③chàn D. ①dú ②fǒu ③chàn

11.下列依次对句中“师”字的解释,正确的一项是( )

①从师而问焉 ②或师焉,或不焉

③不齿相师 ④彼童子之师

A.学习 老师 从师 老师

B.老师 老师 学习 从师

C.老师 从师 学习 老师

D. 学习 从师 老师 老师

12.下列在从师态度上没有形成对比的一组是( )

A.圣人与众人 B.圣人与愚人

C.巫医乐师百工与士大夫 D.童子之师与传道授业解惑者

13.对文中所说的“传其道解其惑”中的“道”,理解正确的一项是( )

A.一般人都应该懂得的大道理 B.主要指封建社会的道德标准

C. 儒家经典中体现出来的儒家道说 D.古人对宇宙运行规律的一种认识

14.下列句中加点词的解释,不正确的一项是 ( )

A.而耻学于师 耻:以----为耻 B.惑之不解 惑:疑惑

C. 士大夫之族 族:民族 D.小学而大遗 遗:丢失

15.翻译

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _

16.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(1)安能摧眉折腰事权贵, 。(李自《梦游天姥吟留别》)

(2)无边落木萧萧下, 。(杜甫《登高》)

(3)天时不如地利,______________________________(《孟子》)

(4)大漠孤烟直,__________________________(王维《使至塞上》)

(5)采菊东篱下,__________________________(陶潜《饮酒》)

四.作文

反省是一种态度,也是一种行动。反省可以为自己、他人,也可以为国家、民族……你对“反省”有着怎样的体验或感悟,请以“学会反省”为题,写一篇文章。

要求:①除诗歌外,文体不限。 ②全文不少于400字

答案

一.语文基础知识测试题

1.A(果实累累léi 罪行累累lěi 臧否pǐ 大腹便便pián 靡靡之音mǐ 数见不鲜shuò 愀然qiǎo)

2.D 3.D 4. A 5.D

二.现代文阅读(共4题,共20分)

6.“我很重要” 相对于个体而言, 因为每一个人个体都是独一无二, 是对生命的尊重与肯定; “我不重要”相对于集体而言,集体利益高于一切。 (5分) 7 .B (3分) 8 .指“别人的攻击与批判”(3分)指别人的诋毁和伤害(3分) 9.此题为开放性试题,言之成理、言之有物即可。(6分)

三.古诗文阅读(共6小题,共20分)

10.B (3分) 11.C (3分)

12.D[解析] 在从师态度上没有形成对比的一组是童子之师与传道受业解惑者。彼童子之师也就是授之书而习其句读者,是一般的老师,跟传道受业解惑者,当时的大儒,从事的职业一样,没有形成对比。其他三组对比鲜明。(3分)

13.C[解析] “传道受业解惑”,三者之中“传道”是核心,“道”是儒道。韩愈所说的“师”指的就是被称为博士的经学大师。他们以授经为业(“受业”),他们是先圣之道的直接继承者(“传道”),他们具有经义的最高解释权(“解惑”)。在儒学被奉为正统政治指导思想的封建社会,这样的大师实是国师,是一个时代的精神领袖。这正是韩愈之“师”的本质内涵。(3分) 14.C 族:类(3分)

15.(5分)圣人之所以能成为圣人,愚人之所以能成为愚人,大概都出于这吧?

19.补写出下列名句名篇中的空缺部分。(共5题,每题2分)

(1)使我不得开心颜(2)不尽长江滚滚来(3)地利不如人和

(4)长河落日圆(5)悠然见南山

四、作文(略)

数学模拟试题

一、填空题(每小题4分,共20分)

1.从1到10的正整数中,任意抽取两个相加所得和为奇数的不同情形的种数是      种.

答案